Danmarks Domstolene

Lærer

Lærervejledning

Undervisningsforløbet ”Retssystemet og kriminalitet” er et forslag til, hvordan man i faget samfundsfag i STX kan lave et forløb om demokrati, menneskerettigheder, kriminalitet og det politiske system med fokus på retsvæsenet. Forløbet dækker store dele af kerneområdet ”magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet.”

Forløbet henvender sig primært til elever i 1.g eller 2.g., og primært elever med samfundsfag på A- eller B-niveau.

Undervisningsforløbet bidrager til at opfylde samfundsfags formål som beskrevet i læreplanerne for samfundsfag, særlig at ”….fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau…”  (Fra læreplanen til samfundsfag A).

Derudover giver forløbene mulighed for at lave de udadvendte aktiviteter, som læreplanen lægger op til. ”Udadvendte aktiviteter gennemføres i form af gæstelærere, virksomheds- og institutionsbesøg eller empiriske undersøgelser og sker i sammenhæng med konkrete projekter eller integreret i undervisningsforløb.” (Fra lærerplanen til samfundsfag A).

 

Materialet og samarbejdet beriger og giver nye vinkler til undervisning i et emne som kriminalitet.

De faglige mål og kompetencer som eleverne i forløbet skal tilegne sig er:

  • at kunne formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere,
  • at kunne formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller,
  • at kunne undersøge og dokumentere et politikområde og
  • kunne argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

 

Varighed

Det foreslåede undervisningsforløb på 10 moduler skal alene ses som inspiration, og de enkelte dele kan sættes sammen, så det passer ind i andre forløb. Et forløb i en klasse inklusive rollespil forventes at vare 10-12 moduler a 90-100 minutters varighed, i alt 20-24 lektioner. Det er naturligvis muligt at udvide eller forkorte forløbene efter behov.

Selve undervisningsforløbet er opdelt i 10 moduler

1. Hvordan fungerer retsvæsenet
2. Retssikkerhed
3. Overvær en retssag
4. Hvorfor straffer vi?
5. Få besøg af en dommer
6. Hvem er de kriminelle?
7. Straf og retspolitik
8. Er domstolene politiske?
9. Klar til rollespil
10. Rollespil i retten

Modulerne kan tages i en anden rækkefølge. Det er dog afgørende, at der afsluttes med rollespillet, og at eleverne har overværet en sag i retten, før de gennemfører rollespillet.

Forløbet gør stoffet konkret for eleverne, hvilket øger motivationen

Materiale og refusion af udgifter

Undervisningsforløbet baserer sig i vid udstrækning på iBogen ‘Ret og rimelighed’ , der er udgivet af Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond i samarbejde med Systime. Der mulighed for at få refunderet udgiften til licens til iBogen hos Advokatsamfundet.

IBogen ”Ret og Rimelighed” rummer til hvert kapitel en række opgaver, diskussionsoplæg og interaktive opgaver, som kan bruges i undervisningen.

Derudover er der en række muligheder for at supplere undervisningsforløbet med f.eks. besøg i Folketinget eller et oplæg fra Kriminalforsorgen.

Politimuseet i København arrangerer også rundvisninger og undervisningsforløb.

For yderligere inspiration se Videoer og film, Quizzer og Opgaver og debat.

Drejebogen til rollespillet ligger under login-området, da det kun er dig som lærer, der skal have adgang til hele drejebogen. Under login-området ligger endvidere svarene til opgaverne.

Sådan kommer du i gang – vær i god tid

De fleste byretter tilbyder et mindre antal undervisningsforløb hvert år. Det er derfor vigtigt, at du i god tid tager kontakt til retten, og I sammen kan begynde planlægningen af datoer for:

• Overværelse af retssagen (modul 3)
• Dommerens besøg i klassen (modul 5)
• Gennemførelse af rollespil (modul 10)

Find en byret i nærheden af jeres gymnasium, og tag kontakt til retten. Der vil fra rettens side blive knyttet en kontaktperson til klassen, som vil sørge for den praktiske tilrettelæggelse i samarbejde med dig som lærer.