Danmarks Domstolene

Modul 9

Klar til rollespil

Big header image

Modul 9

Klar til rollespil

Sent i undervisningsforløbet og navnlig efter eleverne har haft lejlighed til at overvære en rigtig retssag, skal eleverne gennemføre et rollespil. Det er en rigtig god måde at afslutte selve undervisningsforløbet på, da der her samles op på læringen, og eleverne bruger den nye viden i praksis.

Formål

Rollespillet gennemføres for at give eleverne en dybere forståelse for aktørernes opgaver og roller i retssystemet og tilegne sig viden om de grundlæggende retsprincipper og processuelle regler for behandling af straffesager. Rollespillet skal endvidere understøtte elevernes drøftelser og refleksioner over formålet med at straffe personer, uskyldsformodningen og principperne for strafudmåling.

Sagens baggrund

Rollespillet er udviklet af domstolene og er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet og på barer. De centrale personer er påvirket af alkohol, og der er tale om unge mennesker, der ikke tidligere har været indblandet i kriminalitet af denne karakter. Episoden udvikler sig omkring en bardisk og begynder med lidt skubben til hinanden, som de fleste vil kunne genkende. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung ”uhærdet” gerningsmand.

Man får en meget bedre forståelse, når man forbereder og spiller lige som rigtige advokater, dommere og vidner

Forberedelse

Eleverne skal som optakt til rollespillet inddeles i grupper, som forbereder rollerne som domsmandsret, anklagemyndighed, forsvar eller vidner, herunder forurettede. Der udpeges i grupperne elever, som skal spille karakterne. Under rollespillet er der indlagt pauser, hvor gruppen kan samles og diskutere, hvordan deres karakter skal agere og begrunde sit synspunkt.
Forberedelsen omfatter, at grupperne undersøger og overvejer nogle spørgsmål om aktørens rolle og planlægger, hvad aktøren skal gøre under spillet. Spørgsmål og dilemmaer fremgår af de enkelte gruppers instruktion. Der er i den forbindelse henvist til forskellige paragraffer i retsplejeloven, som kan findes på retsinformation.dk. (link)
Da de enkelte grupper ikke skal have udleveret de samme bilag og ikke skal have adgang til hinandens bilag, vil læreren via login få adgang til drejebogen, som kan videresendes elektronisk i forskellige versioner til grupperne eller printes.

Rollebeskrivelser og grupper

Følgende roller skal besættes og spilles

Gruppe 1: Domsmandsret

1.1 Dommeren

Rollen som retsformand er krævende med hensyn til styringen af retssagen – processen – og at finde frem til en konklusion af skyldsspørgsmål og strafudmåling. Rollen bør forberedes af en større gruppe af eleverne, for eksempel 8-10 personer, hvoraf en elev vælges til at spille rollen.

1.2 To domsmænd

Rollerne er passive under selve retssagen, men de to domsmænd skal sammen med dommeren nå frem til en konklusion i sagen, som ikke behøver at være enstemmig. Rollerne forberedes og besættes af to af eleverne fra gruppen.

Gruppe 2: Anklagemyndighed

2.1 Anklageren

Rollen som anklager er krævende med hensyn til at være den drivende kraft i sagen, da det er anklagerens opgave at bevise sagen. Anklageren er den, der først får ordet ved afhøringer og argumentation. Rollen bør forberedes af en større gruppe elever, for eksempel 6-8 personer, hvoraf en elev vælges til at spille rollen.

Gruppe 3: Forsvar

3.1 Forsvareren

Rollen er af betydning, men knapt så krævende i forhold til ansvaret for processen, og forsvareren har ikke et ansvar for at bevise sagen. Forsvareren skal lede efter de ting og argumenter i sagen, som gør, at beviserne er tvivlsomme og uklare, eller som taler i formildende retning og nedtoner episoden. Rollen forberedes af en større gruppe elever, for eksempel 6-8 personer, hvoraf en elev vælges til at spille rollen.

Gruppe 4: Tiltalte

4.1 Tiltalte Emil Bang

Rollen kræver godt skuespil i forhold til leve sig ind i karakterens historie og kunne fortælle om ting, som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men som vil være i naturlig forlængelse af historien. Tiltalte er desuden centrum og ”skurk” i sagen.

Gruppe 5, 6 og 7: Vidner

5. Forurettede Martin Jørgensen

Forurettede (offeret) er det vidne, som ifølge politiets opfattelse er blevet overfaldet. Rollen er mindre krævende, men kræver skuespil i forhold til at leve sig ind i karakterens historie. Vidnet skal kunne svare på uventede spørgsmål og fortælle om ting, som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men som vil være i naturlig forlængelse heraf uden at gå ud over rammerne for, hvad vidnet ifølge instruktionen kan fortælle af betydning for bevisførelsen. Rollen kan forberedes af 1-3 elever og må ikke drøftes med de andre grupper, der har et vidne.

6.  og 7. Vidnerne Kirsten Johansen og Caroline Merkel

Disse vidner er som udgangspunkt neutrale på den måde, at de alene har været tilskuere til episoden og ikke aktivt involveret i den strafbare del af handlingen. Rollerne er mindre krævende, men kræver skuespil i forhold til at leve sig ind i karakterens historie. Vidnerne skal kunne svare på uventede spørgsmål og fortælle om ting, som ikke er nævnt direkte i instruktionen, men som vil være i naturlig forlængelse heraf, uden at gå ud over rammerne for, hvad vidnerne ifølge instruktionerne kan fortælle af betydning for bevisførelsen. Rollerne forberedes af 1-3 elever og må ikke drøftes med de andre grupper, som har et vidne.

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet