Tema 5

Kriminalitet og straf

Hvordan kriminalitet måles

Der udarbejdes- og offentliggøres årligt flere statistikker om kriminaliteten i Danmark.
Statistikkerne vil typisk bygge på:

Anmeldelser
Politiets opgørelser over anmeldte overtrædelser.

Domfældelser
Domstolenes opgørelser over straffesager ved retterne.

Offerundersøgelser
En befolkningsgruppe svarer anonymt på spørgsmål om, hvorvidt de har været udsat for kriminalitet f.eks. inden for det sidste år.

Selvrapporteringsstudier
En befolkningsgruppe svarer anonymt på spørgsmål om, hvorvidt de selv har begået kriminalitet.

Kriminalitetens mørketal

Statistikker fra især politi og domstole har den svaghed, at de ikke giver et reelt billede af omfanget af kriminaliteten. Dette kalder man kriminalitetens mørketal, som kort sagt betyder den kriminalitet, som ikke fremgår af de almindelige statistikker, fordi kriminaliteten ikke bliver anmeldt.

Kriminalregistret

I kriminalregistret registrerer politiet oplysninger om borgerne. Det registreres bl.a., når en person bliver sigtet og dømt i en straffesag. Borgerne og offentlige myndigheder kan få indsigt i kriminalregistrets oplysninger om afgørelser via straffeattester.

Straffeattest

Straffeattest er et dokument fra politiet, der på baggrund af registreringerne i kriminalregistret fortæller, om en person er blevet idømt en straf.

Der findes tre forskellige straffeattester:

  • Straffeattest til private, som man selv kan få udleveret.
  • Straffeattest til politi og offentlige myndigheder.
  • Børneattest, der kun viser domme om seksuelle krænkelser af børn.

Den kriminelle lavalder

I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Børn under denne alder kan ikke idømmes straf for en lovovertrædelse, uanset hvor grov den måtte være. Begår man forbrydelser, inden man fylder 15 år, bliver kommunen inddraget i sagen. Kommunen har mulighed for at iværksætte forskellige tiltag. Børn i alderen 10-17 år kan få deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, der kan give forskellige sanktioner.

Straf

Set fra samfundets side skal truslen om straf virke præventivt, så frygten for at blive straffet får folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de begår noget strafbart.

Vi straffer også af hensyn til retsfølelsen.

Retsfølelse er udtryk for de holdninger og opfattelser, som borgere i et retssamfund har af landets retspolitik. Retsfølelsen spiller en rolle både for selve retsanvendelsen og for befolkningens holdning til ret og retsanvendelse.

Strafferammer

Det er Folketinget, der fastsætter rammerne for straf for lovovertrædelse.

En fængselsstraf kan være fra 7 dage op til 16 år, og for særlig grove forbrydelser kan der gives livstid.

Typer af straf

Der findes forskellige former for straf i Danmark.

Ubetinget og betinget straf

En dom, der pålægger en frihedsstraf, kan være betinget eller ubetinget. En ubetinget straf skal altid afsones i fængslet medmindre Kriminalforsorgen giver tilladelse til afsoning med fodlænke.

Der findes åbne og lukkede fængsler, hvor de indsatte har forskellige grader af frihed og muligheder.

En betinget straf udløses kun, hvis den dømte begår ny kriminalitet inden for en fastsat prøveperiode eller ikke overholder øvrige betingelser fastsat af retten, f.eks. samfundstjeneste, behandling mod misbrug osv.

Livstid

Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel. Livstidsdømte kan tidligst blive prøveløsladt, når de har afsonet 12 år.

Fodlænke

Fodlænkeordningen er en alternativ måde at afsone en fængselsstraf på højst 6 måneder, hvis Kriminalforsorgen tillader det. I stedet for at være indsat i et fængsel, skal man opholde sig derhjemme og på sit arbejde/uddannelsessted.

Samfundstjeneste

Samfundstjeneste er et alternativ til fængselsstraf. Når man idømmes samfundstjeneste, skal man i sin fritid udføre ulønnet arbejde for en offentlig institution af en varighed fra 30 til 300 timer.

Bøde

Bøde er den mest almindelige straf. I bødesager gælder det, at gerningsmanden kan erklære sig skyldig og betale bøden, uden at sagen skal forelægges for en dommer.

Tilsyn

At være underlagt tilsyn betyder, at man med faste mellemrum skal mødes med en ansat i Kriminalforsorgen. Formålet med tilsynet er at kontrollere, at den dømte ikke begår ny kriminalitet, og at den dømte overholder vilkår, f.eks. om at være stoffri. Desuden er tilsynet et tilbud om hjælp og rådgivning til den dømte.

Forvaring

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, der kan anvendes ved alvorlig kriminalitet, hvis den dømte anses for at være særligt farlig, og det skønnes nødvendigt for at forebygge fare for ny, alvorlig kriminalitet. Formålet er at beskytte samfundet. Man afsoner sin straf i et særligt sikret fængsel, typisk Anstalten ved Herstedvester

Rettighedsfrakendelse

Som udgangspunkt mister man ikke rettigheder, hvis man bliver dømt. Retten kan dog tage stilling til forskellige typer af rettighedsfrakendelse, f.eks. om tiltalte skal udvises af Danmark (miste rettigheden til at opholde sig i Danmark), eller have frakendt retten til at køre bil. Erhvervsdrivende, der begår noget strafbart med tilknytning til virksomheden, kan få frataget sine rettigheder til at udføre dette arbejde i en periode. Rettighedsfrakendelse sker ofte ved økonomisk kriminalitet, hvor man f.eks. kan frakendes retten til at være direktør eller leder af et selskab eller virksomhed. Man kan f.eks. også miste rettigheden til at være dørmand, taxachauffør og læge.

Man kan miste rettighederne i en tidsbegrænset periode eller for evigt.

Behandling

Hvis man er utilregnelig pga. sindssygdom på gerningstidspunktet, kan man ikke idømmes straf. Baggrunden er, at i Danmark straffer man ikke en handling, som den psykisk syge ikke har forstået følgerne af. Man kan i stedet få en behandlingsdom. Der findes forskellige former for behandlingsdomme.

Man kan blive dømt til at være indlagt på en psykiatrisk afdeling og først udskrives, når enten retten eller overlægen vurderer, at man er velbehandlet. Man kan også blive idømt en ambulant behandlingsdom, hvor man bor hjemme, men skal møde op til psykiatrisk behandling og tilsyn af Kriminalforsorgen.

Betingelser for straf
– Grundloven og menneskerettighedskonventionen

Det er et voldsomt indgreb over for den enkelte borger, når staten idømmer en straf. Derfor er det vigtigt, at der ikke sker fejl, hvor uskyldige dømmes, og at magthaverne ikke kan benytte det strafferetslige system til at undertrykke en opposition eller samfundskritikere. At det strafferetlige system fungerer hensigtsmæssigt, har altså betydning både for den enkelte borger, for befolkningens generelle tillid til retssystemet og i sidste ende for demokratiet.

§ 71

For at sikre et velfungerende strafferetligt system er der i Grundloven nogle frihedsrettigheder.

Den vigtigste bestemmelse i Grundloven er i denne sammenhæng § 71, som fastslår:

  • At frihedsberøvelse kun kan finde sted med hjemmel i loven.
  • At beslutninger om frihedsberøvelse skal forelægges for en dommer.
  • At en anholdelse ikke kan opretholdes i mere end 24 timer før spørgsmål om varetægtsfængsling skal forelægges en dommer ved grundlovsforhør.

Quiz