TEMA 1

Med lov skal land bygges

I dette tema kommer eleverne igennem det grundlæggende ift. demokrati og Grundloven.

Med opgaverne skal eleverne analysere og diskutere magt- og demokratiopfattelser nationalt og på europæisk plan samt EU’s indflydelse på det danske retssystem.

1. Rettigheder og demokrati

1.1 Undersøg sammenhænge mellem rettigheder og demokrati

I denne opgave skal eleverne arbejde med sammenhængen mellem rettigheder og demokrati.

Lad eleverne læse kapitel 8 i Grundloven. Lad dem herefter to og to notere hvilke rettigheder vi har som borgere i Danmark (f.eks. stemmeret, ytringsfrihed, religionsfrihed mv.) Opsamling i plenum.

Læs mere på grundloven.dk

1.2 Klassedebat – rettigheder vs. demokrati

Som forberedelse læser eleverne følgende artikel:

Grundlovssikrede rettigheder suspenderet under corona-krisen.

Del eleverne i mindre grupper og lad dem diskutere følgende spørgsmål:

Spørgsmål til eleverne

  • Hvor har Grundlovens rettigheder været tilsidesat?
  • Hvilke konsekvenser har epidemiloven for vores frihedsrettigheder?
  • Er der tale om en undtagelsestilstand?
  • Er Grundloven truet i fremtiden?

Fortsæt herefter diskussionen i plenum.

Tema 1, opgave 12 – Download til eleverne

2. De forskellige politiske partiers retspolitik

2.1. Undersøg – politiske partier

Lad eleverne alene, to og to eller i grupper vælge et politisk parti hver, så klassen bliver bredt politisk repræsenteret.

Eleverne undersøger herefter det valgte partis retspolitik. Henvis til folketinget.dk og de forskellige partiers hjemmesider. Og lad dem herudover undersøge straffeloven (findes på danskelove.dk) – vælg et eller to kapitler ud. Evt. ”Forbrydelser mod liv og legeme” eller ”Formueforbrydelser”
Vælg nogle elever og lad dem repræsentere deres valgte partis holdninger i en debat, hvor de skal debattere om strafferammen er rimelig. Afgræns evt. ved at lade dem fokusere på ”Forbrydelser mod liv og legeme” eller ”Formueforbrydelser”

3. EU

3.1 Klassedebat – EU-Domstolens rolle

I Danmark er det ikke domstolenes rolle at udfordre politikerne. EU-Domstolen udfordrer til gengæld ofte medlemslandenes nationale lovgivning. EU-Domstolens rolle er nemlig at sørge for, at EU-retten bliver overholdt i alle EU’s medlemslande. Det betyder, at hver gang EU-Domstolen finder, at en national lov er i strid med EU-retten, så må den nationale lov ændres, da man som medlemsland har skrevet under på, at EU-lovgivning går forud for national lovgivning.

I denne opgave skal eleverne forholde sig til Danmarks suverænitet vs. EU-Domstolens magt.

Lad eleverne læse nedenstående som forberedelse:

Lad eleverne tage stilling til nedenstående spørgsmål individuelt, to og to eller i grupper

Spørgsmål til eleverne

  • Diskuter om EU-Domstolens magt over medlemslandene har betydning for medlemslandenes suverænitet – og i så fald på hvilke områder?
  • Ved at være medlem af EU har vi da afgivet suverænitet? – Og i så fald på hvilke områder?

Opsamling i plenum

Download klassedebat – EU-Domstolenes rolle

3.2 Klassedebat – ligestilling

Denne opgave handler om ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder ligeløn og ligestilling af barsel.

Som forberedelse orienterer eleverne sig i nedenstående materiale:

Lad herefter eleverne reflektere over følgende spørgsmål to og to:

Spørgsmål til eleverne til refleksion

  • Hvilke faktorer tror du spiller ind, når kvinder bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet?
  • Hvilke fordele og ulemper synes du, der er ved ligestilling af barsel?
  • Er det EU, der sikrer ligestilling i Danmark?
  • Er manglende ligestilling et aktørproblem eller et strukturelt problem?

Opsamling i plenum

Download materialet om ligestilling til eleverne