TEMA 4

Aktører i
retsforløbene

Der er tale om mange forskellige aktører i et
retsforløb. I følgende afsnit vil aktørerne i
henholdsvis en straffesag og en civil sag blive
gennemgået.

I dette tema lærer eleverne de forskellige aktører at kende, samt hvad aktørernes opgaver er under et retsforløb.

Formålet med opgaverne er, at eleverne skal kunne differentiere de specifikke aktører i et retsforløb samt argumentere fagligt og nuanceret for egne synspunkter og diskutere etiske overvejelser gennem aktivt at forholde sig til eksisterende sager, herunder se og gennemskue aktørernes hensigter og diskutere mulige løsningsforslag.

1. Aktørernes roller

1.1 Forstå og beskriv de forskellige aktørers rolle i en retssag

Inddel klassen i grupper og tildel hver gruppe en af følgende roller: dommer, lægdommer (domsmand/nævning), anklager, forsvarer, tiltalte og vidne (gerne seks eller flere grupper, så alle roller er fordelt)
Lad grupperne arbejde med rollen ud fra nedenstående spørgsmål, som de kan svare på ud fra det de har læst på siden samt øvrigt materiale, som de søger på nettet.

Spørgsmål til eleverne vedr. rollen som dommer, lægdommer (domsmand/nævning), anklager og forsvarer.

 1. Hvad er aktørens formål?
 2. Hvilke regler er aktøren underlagt?
 3. Hvilke opgaver har aktøren før, under og efter retssagen?
 4. Hvad kan være svært i denne rolle/dette job?
 5. Hvad kræver det at blive det?

Spørgsmål til eleverne vedr. rollen som tiltalt.

 1. Kom med eksempler på hvorfor den tiltalte kan være havnet i retten.
 2. Hvad er tiltaltes rettigheder?
 3. Hvad sker der, hvis en tiltalt ikke møder i retten ved indkaldelse?
 4. Har tiltalte pligt til at tale sandt?

Spørgsmål til eleverne vedr. rollen som vidne.

 1. Hvad er vidnets rolle i en retssag?
 2. Hvordan kan man være blevet vidne i en sag?
 3. Hvad sker der, hvis man ikke kan huske, hvad der skete?
 4. Har man som vidne pligt til at møde i retten, hvis nu man ikke tør?
 5. Hvem kan stille spørgsmål til vidnet?
 6. Hvornår behøver man ikke at vidne?

Lad eleverne på skift fremlægge deres rolle for resten af klassen. Alternativt kan grupperne deles op, så en fra hver rolle er repræsenteret i en ny gruppe. I den nye gruppe fremlægges på skift alle roller.

Tema 4, opgave 11 – Download til eleverne

1.2 STOP & GO Film – Netetik, en straffesag i byretten

Sagen kort:
Mathilde og Jakob har sex. Jakob filmer det uden Mathilde ved det. Han sender det til sin ven Nikolaj, som sender det videre til mange andre. Nikolaj er sammen med en ven der beder ham sende det til ham, men vennen sender det ikke videre. Mathilde mødes efterfølgende med en veninde som fortæller hende at Nikolaj har sendt videoen rundt til rigtig mange. Hun skriver straks til Nikolaj at han skal slette videoen. Nikolaj ignorerer beskeden og sender videoen til nogle flere før han sletter den. Mathilde melder det til politiet med sin mor. Politiet anholder Nikolaj og tager hans computer og telefon. Herfra kører sagen.

Link til film om netetik

Undervejs i filmen er der sat pauser ind, hvor nedenstående spørgsmål/diskussionspunkter kan anvendes:

 1. (første stop): Hvad ville I som anklager udspørge Nikolaj om?
 2. (andet stop): Diskuter hvad samtykke betyder og hvornår man har fået samtykke fra nogen?
 3. (tredje stop): Hvorfor er IT-teknikeren et vigtigt vidne?
  (I dette spørgsmål kan der debatteres, hvordan vi nu til dags sætter digitale aftryk overalt, hvordan vi derfor ikke kan begå os ubemærket på internettet og derfor også skal lære om netetik)
 4. (fjerde stop): Hvis I skal sætte jer forsvarerens position, hvorfor tror I så, hun vælger at spørge ind til Nikolajs fremtidsplaner?
  (I dette spørgsmål kan der diskuteres hvilke konsekvenser, en dom kan have for ens fremtidsplaner)
 5. (femte stop) Hvis I var dommeren, hvad ville I så lægge vægt på i jeres afgørelse?

Tema 4, opgave 12 – Download til eleverne

1.3 Udflugt – et besøg i retten

Som udgangspunkt er de fleste retssager åbne for offentligheden. Det er givtigt at se en sag og opleve byretten i virkeligheden, hvor alle aktører er i spil. Det bliver mere virkeligt og nærværende. Vi opfordrer derfor til, at I tager et besøg i retten og hvis muligt evt. kombinerer det med at møde en dommer, som I kan stille spørgsmål til. Både overværelse af en sag samt at møde en dommer skal arrangeres med jeres nærmeste byret. I nogle tilfælde kan man i stedet invitere en dommer ud til gymnasiet. Dette sker også via jeres lokale byret.

 

1.4 Rollespil

Rollespil kan udføres i klassen eller i jeres lokale byret. (1,5 – 2 timer)
Når eleverne har haft lejlighed til at overvære en rigtig retssag enten på video og/eller i virkeligheden, så kan eleverne gennemføre et rollespil. Rollespillet skal ses som en afsluttende evaluering på undervisningsforløbet.

Rollespillet gennemføres for at give eleverne en dybere forståelse for aktørernes opgaver og roller i retssystemet, og for at de kan tilegne sig viden om de grundlæggende retsprincipper og processuelle regler for behandling af straffesager. Rollespillet skal desuden understøtte elevernes refleksioner ift. formål med at straffe, uskyldsformodningen og principperne for strafudmåling.

Udføres rollespillet i klassen, kan man med fordel lade eleverne forberede sig på deres roller hjemmefra som lektier eller i slutningen af en lektion. Derved sikres at man kan nå gennem rollespillet i en dobbeltlektion.

Link til drejebog for rollespillet

Rollespillet er udviklet af domstolene og er baseret på en episode, som fandt sted for flere år siden. Navnene er ændret, og bilagene er konstruerede. Der er tale om en helt typisk sag om vold i nattelivet. Der skal i disse situationer ikke så meget til, før det udvikler sig til en politisag, hvilket navnlig skyldes alkohol, aggressivitet og misforståede signaler. Dilemmaet er, hvor sikker man kan være på beviserne for den ene parts skyld, og hvordan samfundet i givet fald skal reagere og straffe en ung gerningsmand.